Dobry adwokat z Zielonej Góry

Adwokat Paweł Polański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, zakończoną egzaminem adwokackim. W ramach swojej działalności świadczy pomoc prawną w języku niemieckim, także w zakresie wyłącznie niemieckiego prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, zwłaszcza na rzecz klientów niemieckojęzycznych, głównie z obszaru Republiki Federalnej Niemiec.

Głównym przedmiotem jego działalności zawodowej jest prawo cywilne, gospodarcze i rodzinne. Specjalizuje się w ogólnym postępowaniu administracyjnym (uregulowanym w Kodeksie postępowania administracyjnego) i sądowoadministracyjnym. Posiada także znaczną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie, nabyte zarówno w trakcie aplikacji adwokackiej jak i wykonywania zawodu, w sprawach karnych, w tym karnoskarbowych, i wykroczeń (prawo materialne, procesowe i wykonawcze). Poza biegłą znajomością języka niemieckiego, posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

Uwzględniając szczególną rolę Adwokatury w życiu społecznym, Adwokat Paweł Polański bierze udział w akcjach bezpłatnego udzielania pomocy prawnej (pro publico bono) na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, do których to akcji zalicza się zwłaszcza Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W zakresie bezpłatnego udzielania pomocy prawnej współpracował także z lokalnym gazetami działającymi na obszarze województwa lubuskiego, prowadząc dyżury telefoniczne jak i w formie bezpośrednich spotkań.

Pomoc prawna udzielana jest w drodze bezpośrednich konsultacji w Kancelarii, jak i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, co daje możliwość natychmiastowego i efektywnego reagowania na różne problemy prawne klienta i dostosowania się do jego potrzeb wynikających z sytuacji, w której się znajduje. W działalności zawodowej zawsze należycie uwzględnia się indywidualną sytuację każdej osoby potrzebującej pomocy prawnej, przedstawiając rozwiązanie prawne najbardziej do tej sytuacji adekwatne.

Usługi prawne są świadczone zarówno w formie wykonywania jednorazowych zleceń jak i stałej obsługi prawnej, uzależniając rodzaj, formę, czas i zakres pomocy od potrzeb i oczekiwań każdego klienta, stosownie do charakteru, rodzaju i przedmiotu konkretnej sprawy. Przed podjęciem powyższej decyzji wystarczy jedynie kompletne i jasne przedstawienie przez klienta stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, przez okazanie odpowiednich dowodów, zwłaszcza dokumentów, oraz wskazanie wątpliwości i pytań dotyczących tej sprawy.

Przed przystąpieniem do współpracy klient informowany jest w sposób wyczerpujący i zrozumiały o jej zasadach, opisanych na niniejszej stronie.

Świadczona pomoc prawna sprawowana jest w pełnym poszanowaniu zasad wykonywania zawodu adwokata, etyki adwokackiej i godności zawodu, określonych przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 10.10.1998 r. ( uchwała nr 2/XVIII/98 ) jak innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.