Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo indywidualnie ustalana z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych przedstawiane jest klientowi szczegółowe oraz rzetelne wyliczenie i zestawienie kosztów przyszłej pomocy prawnej, uwzględniając każdy wariant jej udzielenia w zależności od rodzaju, formy, czasu i zakresu pomocy prawnej.

Przy ustalaniu wysokości należnego wynagrodzenia uwzględnia się rodzaj, charakter sprawy, jej przedmiot, stopień skomplikowania i zawiłości oraz wymagany nakład pracy i kosztów adwokata.W sposób należyty uwzględnia się także sytuację majątkową, rodzinną i osobistą klienta, zwłaszcza w zakresie sposobu, formy, terminów płatności, ewentualnych zaliczek, rozkładania płatności na raty. W razie podjęcia się wykonania zlecenia koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet należnego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, w przeciwnym wypadku wynagrodzenie obejmuje jedynie koszt porady prawnej ustalony według w/w kryteriów.

Ustalając wysokość wynagrodzenia, stosowany jest zarówno system stawek godzinowych, jak również system wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku sporów sądowych i postępowań przed innymi organami władzy publicznej, możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za określony wynik zakończonego postępowania. Wybór określonego systemu wynagradzania zależy od tego, czy chodzi o stałą pomoc prawną czy jednorazowe zlecenie, przy wszechstronnej ocenie uwzględniającej okoliczności wymienione w paragrafie drugim.

Należy wskazać także, że koszty reprezentacji klienta przed Sądem w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym uzależnione są od wartości roszczenia będącego przedmiotem postępowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia w tym sprawach, w pierwszej kolejności stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami), które określają stawki minimalne za czynności adwokackie w określonych kategoriach spraw sądowych. Zgodnie z § 3 ust. 2 tego rozporządzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych z uwagi na sytuację majątkową lub rodzinną klienta adwokat może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo też zrezygnować z opłaty w całości, co też należy mieć na uwadze przy poruszaniu kwestii wynagrodzenia adwokata za jego czynności zawodowe.